Intendenturstyrelsen

Intendenturstyrelsen är rådgivande för intendenturen och ansvarar för fullgörandet av intendenturuppdraget. Intendenturstyrelsen består av representanter för de ingående verksamheterna inom RBL. Föreståndaren för Rudbecklaboratoriet är ordförande i styrelsen. Föreståndaren förordnas på förslag av styrelsen för en period på tre år, vilket kan förlängas ytterligare.

Intendenturstyrelsen

  • ansvarar för att intendenturens uppdrag genomförs i enlighet med gällande beslut.
  • ansvarar för att kostnaderna för intendenturens verksamhet i sin helhet fördelas mellan ingående institutioner och kliniker.
  • sammanträder två gånger per termin och beslut fattas med enkel majoritet.
  • föreslår föreståndare för området för en treårsperiod med möjlighet till förlängning. Föreståndaren förordnas av den vicerektor eller dekan som ansvarar för den institution där föreståndaren är anställd.
  • beslutar om den interna organisationen på RBL.
  • beslutar om intendenturens budget.

Protokoll för intendenturstyrelsens möten finns på Medarbetarportalen (kräver inloggning).

Rudbecklaboratoriets organisation

Bild som visar strukturen för organisationen.

Senast uppdaterad: 2022-01-17