Lokalberedning

Beredningsgruppen för lokalfrågor RBL

Ärendehantering:
Ärenden kan endast inkomma från berörda prefekter vid institutioner med placering vid RBL samt från områdesnämndsledning. Samråd ska ske med verksamhetsområdeschef när det gäller sjukhus- /ALF-lokaler. Till beredningsgruppen lokalberedning-rudbeck@uu.se ska anmälan om lediga lokaler inkomma. I beredningsgruppen ska behov av lokaler för nyrekrytering av forskargrupper liksom expansion av befintliga forskargrupper hanteras och prioriteras.

Förslag om inplacering i lediga lokaler förankras i beredningsgrupp med representanter för institutioner med placering på RBL samt för fakultets/områdesnämndsledning. Sammankallande är föreståndare för RBL.

Beslutande instans

Intendenturstyrelsen för RBL beslutar om genomförande.

Genomförande

Beredningsgruppen för lokalfrågor RBL ansvarar för att ansvariga personer och grupper på institutions- och intendenturnivå utför de aktiviteter som beslutats av Intendenturstyrelsen inom angiven tid. Om projektet inte följer tidsramar eller på annat sätt inte kan möta kravställningen ska Intendenturstyrelsen informeras och beslutsunderlag delges Intendenturstyrelsen för nytt beslut.

Här kan du läsa mer om policyn för lokaltilldelning på Rudbecklaboratoriet.

Senast uppdaterad: 2022-08-24